ด่วน! สั่ง 'ม.44' ฟัน60ขรก.ประจำ-การเมือง เหตุตรวจสอบทุจริต
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
พฤศจิกายน 20, 2018, 10:41:01 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วน! สั่ง 'ม.44' ฟัน60ขรก.ประจำ-การเมือง เหตุตรวจสอบทุจริต  (อ่าน 464 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
.กลุ่มผู้มีน้ำใจงาม..
member
*

คะแนน1828
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 11611


ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก


อีเมล์
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2016, 10:52:04 PM »ด่วน! "พล.อ.ประยุทธ์" สั่ง "ม.44" ฟัน60ขรก.ประจำ-การเมือง เหตุตรวจสอบปมทุจริต

"3นายกฯอบจ." มุกดาหาร,ชัยนาท และกําแพงเพชร โดนด้วย

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๑ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง  ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๙
เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ปัญหา
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว
ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่ง
และปฏิบัติหน้าที่อื่น ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น โดยที่หน่วยงาน
ที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบได้เสนอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบ
จึงจําเป็นต้องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งดังกล่าว
ตามความในข้อ ๕ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๕๘

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ผู้ที่มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา และกลุ่มที่ ๒ ข้าราชการพลเรือน
ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในตําแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว
ข้อ ๒ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารและผู้มีตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ดํารงตําแหน่งอยู่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน
ข้อ ๓ ให้ผู้มีรายชื่อในกลุ่มที่ ๔ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี
แนบท้ายคําสั่งนี้ ไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่
ราชการอื่นในจังหวัดนั้น ๆ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด แต่ต้องมิใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิม โดยไม่ต้องมีคําร้องขอ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมายเป็นผู้บังคับบัญชามีอํานาจมอบหมายให้ผู้นั้นปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
ในกรณีนี้ มิให้บุคคลดังกล่าวได้รับเงินประจําตําแหน่งและสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเนื่องจากการไปช่วยราชการตามคําสั่งนี้
ข้อ ๔ เมื่อศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้มีรายชื่อ
ในกลุ่มที่ ๑ ถึงกลุ่มที่ ๔ ต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีรายชื่อดังกล่าว
ให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนเพื่อดําเนินการทางวินัยโดยเร็ว
ในกรณีไม่พบว่ามีความผิดหรือการกระทําไม่ถึงขั้นทุจริตและควรกลับไปดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่เดิมได้
ให้หน่วยงานต้นสังกัดรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงคําสั่งต่อไป
 
ความในวรรคก่อน ให้ใช้กับกรณีผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๖/๒๕๕๘ ที่ ๑๙/๒๕๕๘ และที่ ๑/๒๕๕๙ ด้วย
ในกรณีที่ชื่อและตําแหน่งของผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ไม่ตรงตามทะเบียนประวัติ
ของทางราชการแต่เป็นบุคคลเดียวกัน ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตรงตามที่เป็นจริงในปัจจุบัน
ข้อ ๕ การรับเงินเดือน สิทธิประโยชน์ หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ของผู้มีรายชื่อ
ในกลุ่มต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๖ ในกรณีมีปัญหา ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องเสนอปัญหาและแนวทางดําเนินการให้นายกรัฐมนตรีวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นที่สุด
ข้อ ๗ นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี อาจมีคําสั่งหรือมติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๘ คําสั่งนี้ให้ใชบ้ ังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
บัญชีแนบท้ายคําสั่งหัวหนาคณะร ้ ักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๔๓/๒๕๕๙
---------------------------------
กลุ่มที่ ๑ ผู้บริหารสถานศึกษา (จํานวน ๒ ราย)
๑. รองศาสตราจารย์ปิยพันธ์แสนทวีสุข รองคณบดีฝ่ายบริหาร สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒. นายสําเริง กิปัญญา ผู้อํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการพลเรือน (จํานวน ๘ ราย)
๑. นายมนัส นิลคปตุ ์ ผู้อํานวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ
๒. นายปราโมทย์ลิมป์วิทยาธร ผู้อํานวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชีบน
จังหวัดชัยภูมิ
๓. นายประสิทธิ์แสงพินิจ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองคาย
๔. นายพรชัย มิ่งขวัญ ผู้อํานวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ จังหวัดพิจิตร
๕. นายวีรเทพ ดํารงคดีราษฎร์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา
(นายเสถียร ดารงคด ํ ีราษฎร์)
๖. นายวีระศักดิ์วิเชียรแสน หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์
๗. นายชนะศึก สาตรรอด นายอําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
๘. นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดหนองคาย

กลุ่มที่ ๓ ผู้บรหารและผ ิ ู้มีตําแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน ๔๐ ราย)
๑. นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
๒. นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
๓. นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร
๔. นายชัยวุธ จําปาเกตกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาบแก
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๕. นายสนอง แตงทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปางสวรรค์
อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
๖. นายสมมิตร์ คมบุ้ ัว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแจ้งใหญ่
อําเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา
๗. นายประมวล ชื่นสุวรรณาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอนแดง
อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
๘. นายมงคล เหล็กลอย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านจาก
อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
๙. นายสํารอง บัวพร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองหลวง
อําเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐. นายศรชัย วารีทิพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวรนคร อําเภอปัว จังหวัดน่าน
๑๑. นายรุ่ง ทองเกตุแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองประเวศ
อําเภอบ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๒. นายฉลอง คําพุด นายกองค์การบริหารส่วนตําบลภูน้ําหยด
อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๓. นายหลิม สาธุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ
อําเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๔. นายประเสริฐ มีสมยุทธ ์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕. พันตํารวจโท วินัย เจรญสิ ุข นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองสระบวั
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๖. นายธนกฤต หวังวีระ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านนา
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๗. นายมานพ ผดุงหัส นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอ
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๘. นายบํารุง ก้อนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระแก้ว
อําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๙. นายสกล โรจนีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกม่วง
อําเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๐. นายอนุทิน แก้วก้อนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนสั ัง
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๑. นายประสาร สุขร่าง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโพธิ์สามต้น
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. นางสาววราภรณ์ สํารวล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนา
อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๓. นายสมหมาย ประสพเหมาะ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชะแมบ
อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๔. ดาบตํารวจ มานิจ มะนะมุติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านพลับ
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๕. นายโกมุท ทฆธนานนท ี ์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
๒๖. นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธ ิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๒๗. นางศมานันท์เหล่าวณิชวิศิษฏ นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
๒๘. นายบูรณะ แสงรวีวิสิฐ นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
๒๙. นายณรงค์ วิบูลย์มา นายกเทศมนตรีตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๓๐. นางมุขสดาุ ติวุตานนท์ นายกเทศมนตรีตําบลศรีสําโรง อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
๓๑. นางวิราวรรณ์ ยาท้วม นายกเทศมนตรีตําบลทองแสนขัน อําเภอทองแสนขัน
จังหวัดอุตรดิตถ์
๓๒. นายภู ภูลคร นายกเทศมนตรีตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
๓๓. นางจุรีพร เศวตอมรกุล นายกเทศมนตรีตําบลท่าช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครราชสีมา
๓๔. นายบุญเรียง บุตรศรี นายกเทศมนตรีตําบลสังคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
๓๕. นายไพบูลย์ ศรีสุข นายกเทศมนตรีตําบลอรัญญกิ อําเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๖. นายโกวิท เกตุนวม นายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๗. นายชูศักดิ์ ศรอีัญชลี รองนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๘. นายวัฒนา ม่วงทอง รองนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๓๙. นางสุวดี ดีศรีศักดิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔๐. นายพิษณุพงศ์รุ่งสุวรรณรังษี เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มที่ ๔ ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จํานวน ๑๐ ราย)
๑. นายไพฑูรย์สตยวงศ ั ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร
๒. นายเริงรมย์เหล่าบุญกล่อม ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัดชุมพร
๓. นายยุทธพงษ์สุปติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลรุง อําเภอกันทรลักษ ์
จังหวัดศรีสะเกษ
๔. ว่าที่ร้อยตรีวชิระ เจริญศร ี ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางรักพัฒนา อําเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
๕. ว่าที่ร้อยตรีฑีชโยดม จันทกลู ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตะเกียบ อําเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๖. นายเสรีศิลปเพ็ชร ปลัดเทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗. ว่าที่ร้อยโท มงคล ปานอินทร ์ ปลัดเทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
๘. ว่าที่ร้อยตรีหญิง กฤติยาณีจนเทศ ั ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย
จังหวัดเชียงราย
๙. นางสาวธูปทอง แช่มช้อย ผู้อํานวยการกองคลัง เทศบาลตําบลบางวัว อําเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐. นางสาวเยาวลักษณ์ดีเลิศ ผู้อํานวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว
อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


บันทึกการเข้า

หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!