ตัวอย่างสัญญาเช่าตึกแถว
LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่14"
สิงหาคม 22, 2018, 03:03:17 AM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอย่างสัญญาเช่าตึกแถว  (อ่าน 157 ครั้ง)
nongtop
ผู้ช่วย Admin
member
*****

คะแนน623
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 1422


อีเมล์
« เมื่อ: เมษายน 21, 2017, 04:11:09 PM »

สัญญาเช่าตึกแถว

 

 

 

                         สัญญานี้ทำที่..............เมื่อวันที่............เดือน.......................พ.ศ.

..................ระหว่าง............................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่...................................

ตำบล/แขวง................อำเภอ/เขต.................จังหวัด..........................................................

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า” ฝ่ายหนึ่งกับ

................... .............. อยู่บ้านเลขที่..........................ตำบล/แขวง.....................................

อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ

เรียกว่า   “ผู้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง

          ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันไว้มีข้อความดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงรับเช่าตึกแถวเลขที่............................

ถนน...............................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต................................

จังหวัด..........................................เพื่อใช้เป็นสำนักงานประกอบการค้า มีกำหนดเวลา............

ปี(................... .......    ) นับตั้งแต่วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ............... ถึงวัน

ที่................. เดือน......................พ.ศ. ..........และผู้เช่ายอมเสียค่าเช่าให้เดือละ....................

บาท(................... ..................)

           ข้อ 2 ผู้เช่ายอมชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นการล่วงหน้าภายในวันที่...............ของ

เดือนทุกๆ เดือน

           ข้อ 3 ในวันทำสัญญานี้ ผู้เช่าได้มอบเงินประกันค่าเช่า....................เดือน

จำนวน............บาท(................... ..................) และเป็นประกันค่าน้ำประปา ไฟฟ้า และ

โทรศัพท์จำนวน..........................(................... ..................) ซึ่งผู้ให้เช่าได้รับชำระเงินไว้

แล้ว และเงินจำนวนนี้เป็นเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา เมื่อสัญญาเช่าได้สิ้นสุดลงโดยผู้เช่ามิ

ได้ผิดสัญญาและมิได้ค้างชำระเงินต่างๆ ตามสัญญานี้ผู้ให้เช่าจะคืนเงินจำนวนนี้ให้เมื่อการเช่า

สิ้นสุดลง ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่เช่าได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำของผู้เช่า และหรือ

บริวารของผู้เช่า และผู้เช่ามิได้จัดการซ่อมแซมให้คืนดีอยู่ในสภาพเดิม ผู้ให้เช่ามีสิทธิยึดเงิน

ประกันนี้ไว้เป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า เหลือเท่าใดจึงคืนให้ผู้เช่าไป หากเงินประกันนี้ไม่พอ

กับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม  ผู้ให้เช่ามีสิทธิเรียกร้องเงินจากผู้เช่าเพิ่มขึ้นจนครบจำนวนค่าซ่อม

แซมนั้นๆ

          ข้อ 4 ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ผู้เช่าจะเป็นผู้รับภาระชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่า

โทรศัพท์ และจะนำใบเสร็จการชำระเงินมามอบให้ผู้ให้เช่าในวันชำระค่าเช่าของทุกเดือน

          ข้อ 5 ผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่า

          ข้อ 6 ผู้เช่าจำต้องสงวนทรัพย์สินที่เช่าดังเช่นวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง และ

ต้องบำรุงรักษาทั้งทำการซ่อมแซมเล็กน้อยด้วย

          ข้อ 7 ถ้าผู้เช่าประสงค์จะดัดแปลงก่อสร้างเพิ่มเติมสถานที่เช่านี้ จะต้องเสนอแบบแปลน

รายการให้ผู้ให้เช่าพิจารณา เมื่อผู้ให้เช่าให้ความยินยอมเป็นหนังสือแล้วผู้เช่าจึงจะทำได้ สิ่งก่อ

สร้างเพิ่มเติมนี้ให้ตกเป็นของผู้ให้เช่าทันที ผู้เช่าจะรื้อถอนไปไม่ได้ และจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าเสียหายใดๆ ก็มิได้ด้วย

           ข้อ 8 บรรดาสิ่งที่ผู้เช่านำมาตกแต่งในสถานที่เช่า ถ้าเป็นสิ่งที่ติดตรึงตรากับตัวตึกแล้ว เมื่อ

สัญญาเลิกกันหรือสัญญาสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะรื้อถอนไปไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น

หนังสือจากผู้ให้เช่า

            ข้อ 9 ผู้เช่าสัญญาว่าจะนำอาคารที่เช่านี้ไปประกันอัคคีภัยไว้เป็เงิน.............................

บาท(................... .....) กับบริษัทที่ผู้ให้เช่าเห็นชอบด้วย โดยผู้เช่าเป็นผู้เสียเบี้ยประกัน และระบุ

ชื่อผู้ให้เช่าเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนั้น และมอบกรมธรรม์ประกันภัยนั้นให้ผู้

ให้เช่ายึดถือไว้

             การประกันนี้ให้ประกันเป็นระยะติดต่อกันไปตลอดอายุสัญญาเช่านี้

             ข้อ 10 ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่ให้เช่าเป็นครั้งคราว

ในเวลาและระยะอันสมควรได้ ถ้าผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าเห็นว่าทรัพย์สินที่เช่าหรืออุปกรณ์

เครื่องใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ติดอยู่กับทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และหรือน่าจะ

เป็นอันตรายเสียหาย ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนผู้ให้เช่าจะแจ้งให้ผู้เช่าทำการแก้ไขหรือซ่อมแซมด้วย

ทุนทรัพย์ของผู้เช่าเอง ซึ่งผู้เช่าจะต้องรีบดำเนินการโดยพลัน หากละเลยและเกิดความเสีย

หายอย่างใดๆ ขึ้น ผู้เช่าต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้น

            ข้อ 11 ผู้ให้เช่าสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดอายุการเช่าตามสัญญานี้แล้ว หากผู้เช่าประสงค์

จะขอต่อสัญญาเช่านี้ต่อไปอีก ผู้ให้เช่าก็มีความยินดีที่จะต่ออายุสัญญาให้ โดยผู้เช่าจะต้องแจ้ง

ความจำนงยืนยันขอต่ออายุสัญญาเช่านี้ไปยังผู้ให้เช่า ณ ภูมิลำเนาของผู้ให้เช่า โดยมีเงื่อนไขว่าผู้

เช่าต้องมิได้ปฏิบัติผิดสัญญาเช่ามาก่อนเมื่อผู้เช่าได้แจ้งความจำนงเป็นหนังสือยืนยันไปยังผู้ให้

เช่าดังกล่าวในวรรคต้นแล้ว ผู้ให้เช่าจะปฏิเสธมิได้ และผู้ให้เช่ายอมให้ถือว่าการแจ้งความจำนงขอ

ต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าวแล้ว ก่อให้เกิดสัญญาเช่ามีอายุต่อไปอีก..................ปีนับต่อจากวันสิ้น

อายุสัญญาเช่านั้น

           ข้อ 12 ถ้าผู้เช่าเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดตามสัญญานี้ก็ดี หรือผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม

สัญญานี้ด้วยเหตุใดๆ จนเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าต้องใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเสียดังจะกล่าวในข้อต่อไป

ก็ดี ผู้ให้เช่ามีสิทธิริบเงินประกันตามที่กล่าวในข้อสามไว้ทั้งหมด

            ข้อ 13 ถ้าผู้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา

เช่าได้ทันที    นอกจากนี้ ในระหว่างอายุสัญญาเช่านี้ ถ้าผู้เช่าถูกยึดทรัพย์ พิทักษ์ทรัพย์ หรือล้ม

ละลาย ตามคำสั่งศาลก็ให้สัญญาเช่าเป็นอันเลิกกันทันที โดยผู้ให้เช่าไม่ต้องบอกเลิก

          ข้อ 14 ในกรณีที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าสัญญาว่าผู้เช่าและ

บริวารของผู้เช่าจะออกไปจากทรัพย์สินที่เช่าโดยขนย้ายทรัพย์สินของผู้เช่าและบริวารออกไปด้วย

แล้วส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนแก่ผู้ให้เช่าในสภาพดีและเป็นปกติที่จะให้ผู้ให้เช่าใช้ประโยชน์ได้

ทันที ทั้งนี้ภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 7  วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าได้สิ้นสุดลง หากพ้นกำหนด

เวลาดังกล่าวแล้ว ผู้เช่ายังไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดๆ อันมิใช่เป็นเพราะความ

ผิดของผู้ให้เช่าแล้ว ผู้เช่ายินยอมชดใช้ค่าปรับให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายวัน วันละ................บาท

(................... ..........) จนกว่าผู้เช่าจะปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว และหากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม

สัญญาดังกล่าวภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้

เช่าเป็นผู้ดำเนินการเองโดยผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ผู้ให้เช่าต้องเสียไป

เพราะเหตุที่เข้าดำเนินการดังกล่าว และผู้เช่าจะเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอย่าง

ใดๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เช่าด้วย

           ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้เช่าจะต้องออกจากทรัพย์สินที่เช่าไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เช่าตกลง

ว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าขนย้ายใดๆ จากผู้ให้เช่า

           ข้อ 16 ในวันทำสัญญานี้ผู้ให้เช่าได้ส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้กับผู้เช่าแล้ว และผู้เช่าได้

ตรวจดูแล้ว เห็นว่าทรัพย์สินที่เช่าอยู่ในสภาพดีและเป็นปกติที่ผู้เช่าจะได้ใช้หรือได้รับประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่านี้ทุกประการแล้ว

 

         สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและต่างเข้าใจความในสัญญาดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน และยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

                                    ลงชื่อ..........................................ผู้ให้เช่า

(................... ................... ....)

ลงชื่อ..............................................ผู้เช่า

(................... ................... ....)

ลงชื่อ............................................พยาน

(................... ................... ....)

ลงชื่อ............................................พยาน

(................... ................... ....)

 

 

 


 

สัญญาเช่าตึกแถวผู้ให้เช่าไม่ใช่เจ้าของตึก

มีปัญหาว่าหากโจทก์ไม่ใช่เจ้าของตึกแถวจะมีอำนาจฟ้องผู้เช่าหรือไม่?  จำเลยได้ทำสัญญาเช่าตึกแถวกับโจทก์ โจทก์ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะผู้ให้เช่าตามสัญญาและจำเลยต้องผูกพันตามสัญญาเช่าที่ทำกับโจทก์ไว้ เมื่อจำเลยไม่ชำระค่าเช่าอันเป็นการผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้ ปัญหาที่ว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ให้เช่าจึงไม่เป็นสาระแก่คดี ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  5387/2549บันทึกการเข้า

..กำลังหาเพื่อนร่วมเรียน+ปรึกษา..pre degreeนิติศาสตร์รามปี2ครับ


หาเงินหลักหมื่น/เดือนได้ไม่ยาก หากท่านชอบถ่ายภาพ..สนใจสมัครที่ shutterstockได้เลย..คลิ๊ก!!ครับ. Huh?
 

หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1 RC2 | SMF © 2001-2006, Lewis Media

lsv2555Please follow the new website at https://www.pohchae.com

Valid CSS!