พิมพ์หน้านี้ - กฏใหม่ ข้าราชการทุจริต-รับสินบน มีโทษหนักถึงประหารชีวิต

LSVคลังสมองออนไลน์ "ปีที่20"

นานาสาระ => หน้าที่พลเมือง => ข้อความที่เริ่มโดย: หลอดไฟ ที่ กรกฎาคม 13, 2015, 08:22:44 AMหัวข้อ: กฏใหม่ ข้าราชการทุจริต-รับสินบน มีโทษหนักถึงประหารชีวิต
เริ่มหัวข้อโดย: หลอดไฟ ที่ กรกฎาคม 13, 2015, 08:22:44 AM
(http://www.1009seo.com/+uppic/+2558/7-58/law_1009seo-com_1.jpg)

เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต-รับสิน ระวังเจอโทษหนักถึงประหารชีวิต หลัง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพิ่มโทษสูงสุด คือ "ประหารชีวิต"

           วันที่ 12 กรกฎาคม 2558  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการเพิ่มบทบัญญัติการลงโทษในมาตรา 13 เพิ่มอีก 7 มาตรา สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำความผิด คือมาตรา 123/2 มาตรา 123/3 มาตรา 123/4 มาตรา 123/5 มาตรา 123/6 มาตรา 123/7 และมาตรา 123/8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542


(http://www.1009seo.com/+uppic/+2558/7-58/law_1009seo-com_2.jpg)

โดยเฉพาะใน "มาตรา 123/2 ระบุไว้ว่า ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ
จําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต"

http://www.1009seo.com/