อัพเดทสารบัญสำคัญจากเฟซบุ๊ค
เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้ามกุฏกษัตริย์60ปี

เชิญร่วมงานคืนสู่เหย้ามกุฏกษัตริย์60ปี

(1/1)

GOLDEN WATER:
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เรื่อง   ขอเชิญร่วมงาน “คืนสู่เหย้า ๖๐ ปี มกุฏกษัตริย์”
เรียน   ประธานชมรมศิษย์เก่า ฯ ม.ก. ทุกรุ่น และศิษย์เก่า ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการจัดงาน
   ๒. ใบแจ้งความประสงค์ขอซื้อบัตรงาน “คืนสู่เหย้า ๖๐ ปี มกุฏกษัตริย์”
   ๓. ใบลงทะเบียนศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ (ปรับปรุง พ.ศ.2553)
   ๔. ประกาศสรรหาศิษย์เก่าดีเด่น
   ๕. ประวัติและผลงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
   ๖. ใบแจ้งลงโฆษณาในหนังสืออนุสรณ์ ครบรอบ ๖๐ ปี มกุฏกษัตริย์
   ๗. ใบแจ้งความประสงค์บริจาคเงินหรือสิ่งของสนับสนุนงาน “คืนสู่เหย้า ๖๐ ปี มกุฏกษัตริย์”

      ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็นปีที่โรงเรียนจะมีอายุครบ ๖๐ ปี ของการประกาศตั้งโรงเรียน จึงเป็นปีแห่งความสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นคง ของโรงเรียนที่ได้สร้างศิษย์ออกไปรับใช้สังคมยาวนานมาถึง ๖๐ ปี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะมีครู-อาจารย์ และศิษย์เก่ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก   เพื่อรำลึกถึงอดีตแห่งความทรงจำที่ทำให้มีวันนี้ ของพวกเราผู้เป็น ศิษย์ ม.ก. ทุกคน
      สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์   ชมรมครุอาวุโส   และโรงเรียนมัธยม วัดมกุฏกษัตริย์ จึงร่วมกันจัดงาน “คืนสู่เหย้า ๖๐ ปี มกุฏกษัตริย์” ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น.  เป็นต้นไป  ณ  บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์   (สี่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) ด้วยมีวัตถุประสงค์ ให้ศิษย์เก่าฯ ทุกท่านและครอบครัว ได้มาร่วมเฉลิมฉลอง ๖๐ ปีการก่อตั้งโรงเรียน ได้มาพบปะสังสรรค์เพื่อน พี่ และ น้อง ร่วมแสดงความกตัญญูต่อครู-อาจารย์อาวุโส  ได้ปรับปรุงทะเบียนรายชื่อศิษย์เก่าให้มีความทันสมัย  (สี่งที่ส่งมาด้วย ๓) ให้ศิษย์เก่าได้ทราบถึงกิจกรรมที่สมาคมศิษย์เก่าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การสร้างความสามัคคีของศิษย์เก่า การให้ทุนการศึกษาศิษย์ปัจจุบัน  การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสาธารณะกุศล เป็นต้น ตลอดจนจะได้ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นที่ประกอบคุณงามความดี มีความก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอให้ศิษย์เก่าได้พิจารณาสรรหาศิษย์เก่าผู้ที่มีคุณสมบัติตาม ประกาศของสมาคม เรื่องการสรรหาศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ มายังสมาคม เพื่อพิจารณาประกาศเชิดชูเกียรติต่อไป ทั้งนี้ กรุณาแจ้งรายละเอียดผู้มีความเหมาะสม  (สิ่งที่ส่งมาดัวย ๔ และ ๕) มายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
      โอกาสนี้สมาคมฯ ได้จัดทำหนังสืออนุสรณ์ ครบรอบ ๖๐ ปี มกุฏกษัตริย์ ซึ่งบรรจุสาระสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทำเนียบรุ่นศิษย์เก่า ทำเนียบสมาชิกชมรมครูอาวุโสฯ ทำเนียบคณะผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะผู้บริหารโรงเรียน ตลอดจนรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น  เป็นต้น เพื่อให้เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงโอกาสครบรอบ ๖๐ ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนเงินในการจัดทำหนังสือ  (สิ่งที่ส่งมาดัวย ๖)
       สมาคมฯ จะนำเงินรายได้จากการจัดงานหักค่าใช้จ่าย ใช้ทำกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ งานสาธารณะกุศล  การให้ทุนแก่ศิษย์ปัจจุบัน การช่วยเหลือชมรมครูอาวุโส และช่วยสนับสนุนโรงเรียน เป็นต้น  ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญศิษย์เก่า ได้กรุณาสนับสนุนช่วยเหลือการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นกุศล โดยการช่วยซื้อบัตร ช่วยบริจาคเงิน จัดทำหนังสืออนุสรณ์ ตลอดจนบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสมาคม โดยพิจารณารายละเอียดการบริจาคได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาดัวย ๗) หรือจะติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายเลขานุการสมาคม โทร. ๐๘๖-๓๗๔๕๖๓๑  แฟกซ์. ๐-๒๙๕๗-๙๑๐๖ หรือ E-mail : makutkasatalumni@hotmail.com
      คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ชมรมครูอาวุโส และโรงเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่าทุกท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

               ขอแสดงความนับถือ

                              
                            (นายจเด็จ  อินสว่าง)
                   นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์
                    ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายเลขานุการ 081-3745631
แฟกซ์. ๐-๒๙๕๗-๙๑๐๖
E-mail : makutkasatalumni@hotmail.com

ช่างเล็ก(LSV):
ขอบคุณมากที่กรุณาส่งข่าวให้ทราบ ผมก็เป็นศิษย์เก่าครับ  :D HAPPY2!!

...เสียดายครับ ปีนี้ดวงเดินทางเป็นหมันเลย เพราะทำฟาร์มเลี้ยงเป็ด ... ออกจากบ้านยากเหลือเกินครับ  olleyes2

paisarnt:
ผมก็ศิษย์เก่า  จบ มศ.3 ปี 2521  ตอนนี้ติดต่อเพื่อนเก่าๆไม่ได้ซักคน  อยากไปร่วมงาน  แต่ไม่มีเพื่อนเลย
ทำไงดี   ใครพอจะแนะนำเว็บกลางของศิษย์เก่าที่พอจะเข้าไปประกาศหาเพื่อนได้บ้าง

ไพศาล ทีปพงศ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ